Prof. Dr. Adolfo Lucas Esteve

Fotografía de Prof. Dr. Adolfo Lucas Esteve

Profesor Titular
Área de conocimiento: Derecho Privado

Director de departamento: Departamento de Derecho y Ciencia Política

Derecho civil

Profesor de Derecho Civil y Derecho Romano. Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona. Autor de diversos libros y artículos especializados, entre los que destaca la dirección de una colección de derecho civil catalán. Premio Ferrer Eguizábal, otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

Actividad académica

Estudio Asignatura
Grado en Derecho Argumentación y Retórica Jurídica
  Derecho Patrimonial 2
  Trabajo Fin de Grado
Grado en Periodismo Retórica: la Palabra y la Voz
Máster Universitario en Abogacía Contratación Civil
  Derecho de Daños
  Trabajo Fin de Máster
Máster Universitario en Derecho Público Trabajo de Fin de Máster 
Programa en Derecho y Economía CEINDO Dirección/Codirección de Tesis CEINDO

Líneas de investigación

Dret civil català
Règim econòmic matrimonial
Drets reals
Dret de successions


Reseña curricular

Formación académica

- Doctor en dret per la Universitat de Lleida, any 2005. Tesi doctoral dirigida pel catedràtic de dret civil, Dr. Santiago Espiau Espiau.  Qualificació: excel·lent cum laude per unanimitat.

- Postgrau en Dret civil català en la Universitat de Barcelona, any 2018.

- Diploma d’Estudis Avançats (DEA) en la Universitat de Lleida, any 2001. Qualificació: excel·lent (màxima possible).

- Tesi de llicenciatura en la Universitat de Lleida, any 1996. Tesina dirigida pel catedràtic de dret civil, Dr. Santiago Espiau Espiau. Qualificació: excel·lent per unanimitat.

- Llicenciat en Dret en la Universitat de Barcelona.

 

Trayectoria profesional

A.- Professor universitari

1.- Professor de dret civil, dret romà i retòrica a la Universitat Abat Oliba-CEU (2005-...).
2.- Professor i consultor de dret civil i dret romà a la Universitat Oberta de Catalunya (2006-2011).
3.- Professor de dret civi i dret romà a la Universitat de Lleida (1998-2008).
4.- Visiting professor at Regent University. Virginia (USA) (2008-2009).

B.- Magistrat suplent de l'Audiència Provincial de Barcelona (2010-...) 

C.- Advocat fins l'any 2009.

D.- Projectes d'investigació subvencionats

- Any 2009.- Projecte “Dret de successions. El llibre IV del Codi civil de Catalunya” convocatòria JUS/1574/2009 de la Generalitat de Catalunya per a l'organització i la realització de cursos, postgraus i màsters, seminaris, jornades i congressos, i estudis i treballs en matèria de dret privat de Catalunya.  Investigador principal: Adolfo Lucas Esteve.
- Any 2009.- Projecte “Estudi de recerca als Estats Units”, convocatòria “ajuts per a estàncies postdoctorals en centres d’investigació estrangers”, fruit del conveni entre el Banc de Santander i la Fundació Universitària San Pablo CEU. Investigador principal: Adolfo Lucas Esteve.
- Any 2008-2009.- Projecte “L’aplicació del Dret estranger per part dels Tribunals espanyols”, convocatòria “ajuts a la recerca del curs 2008/2009” ”, fruit del conveni entre el Banc de Santander i la Fundació Universitària San Pablo CEU. Investigadores principals: Carmen Parra i Carolina Fons.
- Any 2008-2009.- Projecte “El Codi civil català. Estudi de les novetats legislatives en el dret català: persona jurídica i dret de successions”, convocatòria “ajuts a la recerca del curs 2008/2009”, fruit del conveni entre el Banc de Santander i la Fundació Universitària San Pablo CEU. Investigador principal: Adolfo Lucas Esteve.
- Any 2007.- Projecte “Estudi del llibre V del Codi civil de Catalunya”, convocatòria JUS/87/2007 de la Generalitat de Catalunya per a l'organització i la realització de cursos, postgraus i màsters, seminaris, jornades i congressos, i estudis i treballs en matèria de dret privat de Catalunya. Investigador principal: Adolfo Lucas Esteve.

E.- Premis.

- Premi jurídic Ferrer Eguizàbal 2009, atorgat per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
- Premi Angel Herrera a la millor tasca docent. Any 2014.


F.- Acreditacions.

- Professor acreditat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i per la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).


 


 

 

 

Actividad investigadora

- Llibres:

Autor:

- “El poder de la palabra. Técnicas para hablar en público.” Editorial Ariel. Barcelona. 2008. ISBN. 978-84-3441-309-2.

- “El règim de comunitat de béns. La creació d'un patrimoni destinat al sosteniment de la família”. Editorial JM Bosch. Barcelona. 2009. ISBN: 978-84-7698-895-4.

Director:

- De la Col·lecció Dret civil català. Llibres publicats d'aquesta col·lecció:

1.- "Dret de successions". Col·lecció Dret civil català. Vol III. Editorial JM Bosch. Barcelona. 2010. ISBN: 978-84-7698-903-6.

2.-  "Persona i família". Col·lecció Dret civil català. Vol II. Editorial JM Bosch. Barcelona. 2012. ISBN: 978-84-7698-995-1.

3.- "Drets reals. Possessió, propietat i situacions de comunitat". Col·lecció Dret civil català. Vol IV (1). Editorial JM Bosch. Barcelona. 2014.

4.-  "Drets reals. Drets reals limitas i Registre de la Propietat". Col·lecció Dret civil català. Vol IV (2). Editorial JM Bosch. Barcelona. 2014.

5.-  Director del llibre: “Els drets reals. Estudi introductori del llibre V del Codi civil de Catalunya”. Editorial Atelier. Barcelona. 2007. ISBN: 978-84-96758-31-5. Aquest llibre ha rebut una subvenció del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en un concurs públic.

- Capítols de llibres:
1.- El capítol 1 del llibre “Els drets reals. Estudi introductori del llibre V del Codi civil de Catalunya”, amb el títol: Els drets reals en el Codi civil de Catalunya.
2.- El capítol 2 del llibre “Els drets reals. Estudi introductori del llibre V del Codi civil de Catalunya”, amb el títol: Els béns.
3.- El capítol 3 del llibre “Els drets reals. Estudi introductori del llibre V del Codi civil de Catalunya”, amb el títol: La possessió.
4.- El capítol 11 del llibre “Els drets reals. Estudi introductori del llibre V del Codi civil de Catalunya”, amb el títol: El Registre de la Propietat.
5.- Els apartats 1 i 3 del capítol 6 (les situacions de comunitat i la comunitat especial per torns) del llibre: “Els drets reals. Estudi introductori del llibre V del Codi civil de Catalunya”.
6.- Els apartats 1 i 2 del capítol 10 (els drets reals de garantia i el dret de retenció) del llibre: “Els drets reals. Estudi introductori del llibre V del Codi civil de Catalunya”.
7.- El capítol 1 del llibre "Dret de successions" de la col·lecció dret civil català. Vol III., amb el títol: El dret de successions a Catalunya.
8.- El capítol 2 del llibre "Dret de successions" de la col·lecció dret civil català. Vol III., amb el títol: La successió per causa de mort: subjectes i objecte. 
9.- El capítol 3 del llibre "Dret de successions" de la col·lecció dret civil català. Vol III., amb el títol: Els principis del dret successori català.
10.- El capítol 4 del llibre "Dret de successions" de la col·lecció dret civil català. Vol III., amb el títol: El procés d'adquisició de l'herència.
11.- El capítol 1 del llibre "Persona i família" de la col·lecció dret civil català. Vol II., amb el títol: Introducció al dret de persona i família al Codi civil de Catalunya.
12.- El capítol 15 del llibre "Persona i família" de la col·lecció dret civil català. Vol II., amb el títol: Règims econòmics matrimonials: el règim de separació de béns.
13.- El capítol 16 del llibre "Persona i família" de la col·lecció dret civil català. Vol II., amb el títol: El règim de participació en els guanys, el règim de comunitat de béns ie els règims històrics.
14.- El capítol 1 del llibre "Drets reals. Possessió, propietat i situacions de comunitat" de la col·lecció dret civil català. Vol IV (1), amb el títol: Els drets reals.
15.- El capítol 2 del llibre "Drets reals. Possessió, propietat i situacions de comunitat" de la col·lecció dret civil català. Vol IV (1), amb el títol: Els béns i el patrimoni.
16.- El capítol 3 del llibre "Drets reals. Possessió, propietat i situacions de comunitat" de la col·lecció dret civil català. Vol IV (1), amb el títol: La possessió.
17.- El capítol 11 del llibre "Drets reals. Possessió, propietat i situacions de comunitat" de la col·lecció dret civil català. Vol IV (1), amb el títol: situacions de comunitat. La comunitat ordinària indivisa.
18.- El capítol 23 del llibre "Drets reals. Drets reals limitats i Registre de la Propietat." de la col·lecció dret civil català. Vol IV (2), amb el títol: El dret de retenció.

- Articles d'investigació publicats en revistes jurídiques:
1.- LUCAS ESTEVE, Adolfo. (1997), "El régimen jurídico del derecho de retención en la legislación catalana", La Notaría, Juny 1997, Barcelona, Editorial Col•legi de Notaris de Barcelona. Pàgines 71 a 106.
2.- LUCAS ESTEVE, Adolfo. (2000), "El derecho civil catalán en el ordenamiento jurídico español", Revista de l'Il•lustre Col•legi d'Advocats de Lleida, número 14, abril-març 2000, Lleida. Pàgines 13 a 17.
3.- LUCAS ESTEVE, Adolfo, CERVERA DÍAZ, Manel y GUARDIOLA GÓMEZ, José Oscar. (2000), “El contrato de seguros en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, publicat a Anuario 2000, Editorial Fundación Ciudad de Lleida. Pàgines 315 a 342.
4.- LUCAS ESTEVE, Adolfo. (2001), "Les obligacions garantides amb dret de retenció a la Llei catalana de garanties possessòries sobre cosa moble", Revista Jurídica de Catalunya, número 1, any 2001, Barcelona, Editorial Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona. Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Pàgines 67 a 81. ISSN 0210-4296.
5.- LUCAS ESTEVE, Adolfo. (2001), “Protección Penal del Medio Ambiente: delitos contra la flora y la fauna”, Revista de l'Il•lustre Col•legi d'Advocats de Lleida, número 23, setembre-octubre 2001, Lleida. Pàgines 7 a 12.
6.- LUCAS ESTEVE, Adolfo. (2002), “El derecho de retención en Cataluña. Concepto y fundamento”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, número 671, maig-juny 2002, Madrid. Pàgines 1011 a 1040. ISSN 0210-0444.
7.- LUCAS ESTEVE, Adolfo, VILLAFRANCA MERCE, Rafael i GUARDIOLA GÓMEZ, José Oscar. (2002), “La novación desde el Derecho Romano”, Revista de l'Il•lustre Col•legi d'Advocats de Lleida, número 29, setembre-octubre 2002, Lleida. Pàgines 9 a 14.
8.- LUCAS ESTEVE, Adolfo. (2002), "Presupuestos para constituir derecho de retención en Cataluña", Revista Jurídica del Notariado, número 44, octubre-desembre 2002, Madrid. Pàgines 165 a 186. ISSN 1132-0044.
9.- LUCAS ESTEVE, Adolfo (2003), “El funcionamiento de la firma electrónica”, Revista de l'Il•lustre Col•legi d'Advocats de Lleida, número 30, setembre-0ctubre 2003, Lleida. Pàgines 4 a 8.
10.- LUCAS ESTEVE, Adolfo, “Naturalesa jurídica de la comunitat especial per torns.”  Revista de l'Il•lustre Col•legi d'Advocats de Lleida, número 60, octubre-desembre 2008.
11.- LUCAS ESTEVE, Adolfo. “L’agermanament”. Revista catalana de dret privat. Número 10. Any 2009. Pàgines 157 a 180.

12.- LUCAS ESTEVE, Adolfo. (2016), “Posesión, detentación y tenencia. La posesión en el Código civil de Cataluña”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, número 757, septiembre-octubre 2016, Madrid. Páginas 2549 a 2600. ISSN 0210-0444.

13.- LUCAS ESTEVE, Adolfo y RUIZ VIÑALS, Carmen. (2017), "La Sucesión en la empresa familiar”, Cataluña económica. Número 536. Mayo 2017. Páginas 52 a 55.

14.- LUCAS ESTEVE, Adolfo. (2017), "Coexistencia de derechos civiles en España”, La Notaría, Sección Doctrinal, 2017, Barcelona, Editorial Colegio de Notarios de Barcelona. Páginas 68 a 82.

15.- LUCAS ESTEVE, Adolfo. (2018), “Visión crítica de la protección de la posesión frente al propietario”, Perspectiva Jurídica, Universidad Panamericana. Guadalajara, 2018.

16.- LUCAS ESTEVE, Adolfo. (2019), “L’objecte de la prescripció i de la caducitat”, Indret, Barcelona. Enero de 2019.